Kalendarium 2019/2020

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020 — Pobierz plik PDF

L.p. Termin  
PODZIAŁ ROKU   SZKOLNEGO NA PÓŁROCZA
1.       I półrocze 02.09.2019—10.01.2020
2.       II półrocze 27.01.2020—26.06.2020
3.       Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannych miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną
do 09.12.2019 — SP, LO
4.       Informacja dla uczniów
i rodziców o przewidywanych
śródrocznych ocenach (wpis w dzienniku ołówkiem)Tydzień przed konferencją klasyfikacyjną
do 02.01.2020 — SP, LO
5.       Wystawienie ocen śródrocznych
i wpisanie ich do dziennika
 

06.01.2020 — SP, LO

6.       Informacja dla uczniów
i rodziców o przewidywanych
rocznych (końcowych)
ocenach niedostatecznych
i nagannych
do 18.05.2020 — SP, LO
7.       Informacja dla uczniów
i rodziców o przewidywanych
śródrocznych ocenach (wpis w dzienniku ołówkiem)
do 11.06.2020 — SP, LO
8.       Wystawienie ocen
rocznych (końcowych)
i wpisanie ich do dziennika
15.06.2020 — SP, LO
KONFERENCJE
1.       29.08.2019 Konferencja — rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020
2.       12.09.2019 Konferencja — przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, opiniowanie planów pracy zespołów zadaniowych, przedmiotowych, logopedy, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, świetlicy szkolnej, sprawy bieżące
3.       26.09.2019 Program wychowawczo-profilaktyczny, Program — Doradztwo Zawodowe
4.     03.10.2019 Konferencja — wyniki diagnozy na wejściu, wyniki egzaminów zewnętrznych, opiniowanie wniosków do nagrody dyrektora, omówienie spraw dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące
5.     21.11.2019 Konferencja szkoleniowa, omówienie spraw dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące
6.     09.01.2020 Konferencja klasyfikacyjna
7.     30.01.2020 Konferencja podsumowująca I półrocze
8.     19.03.2020 Konferencja — projekt organizacyjny, sprawy dydaktyczno-wychowawcze,
sprawy bieżące
9.     23.04.2020 Konferencja — przedstawienie wyników egzaminów wewnętrznych, omówienie spraw dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące
10.  18.06.2020 Konferencja klasyfikacyjna — zatwierdzenie szkolnego zestawu podręczników, konferencja klasyfikacyjna, sprawy bieżące
11.  02.07.2020 Konferencja podsumowująca II półrocze
12.  27.08.2020 Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021
EGZAMINY
1.     21.04. 2020 Egzamin ósmoklasisty

§  z zakresu języka polskiego

(godzina 9:00)

2.     22.04.2020 Egzamin ósmoklasisty

§  z zakresu matematyki

(godzina 9:00)

3.     23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty — język angielski

§  na poziomie podstawowym

(godzina 9:00)

4.     19.06.2020 — szkoła

26.06.2020 — uczniowie

Przekazanie zaświadczeń:

§  egzamin ósmoklasisty

5.     04.05.2020 — godzina 9:00 Egzamin maturalny — język polski pp
6.      

05.05.2020 — godzina 9:00

Egzamin maturalny — matematyka pp
7.     03.07.2020 Przekazanie wyników egzaminu maturalnego (godzina 12.00)
8.     25.08.2020 — godzina 9:00 Poprawkowy egzamin maturalny
(godzina 9.00)
9.     11.09.2020 Przekazanie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego (godzina 9.00)
ZEBRANIA   Z RODZICAMI
1.     19.09.2019 Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców
2.      

28.11.2019

Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców
3.     26.03.2020 Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców
4.     21.05.2020 Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców
 

DNI WOLNE

 

1.     23—31.12. 2019 Zimowa przerwa świąteczna
2.     13—26. 01 .2020 Ferie zimowe
3.     09.04—14.04 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
4.     11.06.2020 Boże Ciało
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
1.      

 

Szkoła Podstawowa

21.04.2020

Egzamin ósmoklasisty — język polski

 

22.04.2020

Egzamin ósmoklasisty — matematyka

 

23.04.2020

Egzamin ósmoklasisty — język angielski

 

02—03.01.2020 — dni pomiędzy przerwą świąteczną, a Świętem Trzech Króli

 

12.06.2020

Dzień po Bożym Ciele

2.     XX Liceum Ogólnokształcące 04.05.2020

Egzamin maturalny z języka polskiego

 

05.05.2020

Egzamin maturalny z matematyki

02—03.01.2020 — dni pomiędzy przerwą świąteczną, a Świętem Trzech Króli

 

12.06.2020

Dzień po Bożym Ciele

 

DNI OTWARTE W ZESPOLE
1.     28.11.2019

26.03.2020

Dni otwarte Zespołu