Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach.

[fb_button]

foto_fundusze_europejskie01

Dokumenty:

 1. Protokół z rekrutacji (załączniki) – Pobierz plik XLS
 2. Protokół z rekrutacji – Pobierz plik DOC
 3. Regulamin udziału w projekcie – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
 4. Załącznik nr 1a  1b  1c do regulaminu (deklaracja) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
 5. Załącznik nr 2 do regulaminu (zgoda rodzica) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
 6. Załącznik nr 3 do regulaminu (kwestionariusz uczestnika) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
 7. Załącznik nr 4 do regulaminu (dane osobowe) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
 8. Załącznik nr 5a i 5b do regulaminu (wizerunek) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF
 9. Załącznik nr 6a i 6b do regulaminu (rezygnacja) – Przeczytaj/Pobierz plik PDF

stopka_program_unijny01


Informacja o projekcie

Miasto Katowice jest beneficjentem projektu pn. „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach” realizowanego w okresie od 01.10.2016–14.09.2017 przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach (dawniej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

W projekcie bierze udział 7 przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice:

 1. Miejskie Przedszkole nr 15 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
 2. Miejskie Przedszkole nr 47 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
 3. Miejskie Przedszkole nr 50 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
 4. Miejskie Przedszkole nr 67 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
 5. Miejskie Przedszkole nr 91 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
 6. Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach,
 7. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Projekt skierowany jest do 127 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3–9 lat zamieszkałych na terenie Katowic, 102 rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz 92 nauczycieli pracujących w danym przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt zakłada realizację zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii, hipoterapii, basenu, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęć z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne oraz utworzenie sieci współpracy dla nauczycieli, w ramach której wezmą oni udział w warsztatach oraz za pomocą której będą mogli wymieniać swoje doświadczenia wynikające ze bieżącej pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[fb_button]